Algemene Voorwaarden online diensten Nutricount Online

 

Algemene Voorwaarden online diensten NutriCount Online

 

1. DEFINITIES
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1. NutriCount Online: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dienstverlener;
1.2. Applicatie: de programmatuur voor de in de Overeenkomst overeengekomen online diensten, inclusief nieuwe versies daarvan;
1.3. Dienst: het beschikbaar stellen en houden van de Applicatie op de Server ten behoeve van de Opdrachtgever. De Applicatie wordt niet specifiek voor Opdrachtgever onderhouden;
1.4. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon met wie NutriCount Online een Overeenkomst is aangegaan;
1.5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die van de Dienst gebruik maakt en is ingelogd als Eindgebruiker van de Applicatie.
1.6. Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde overeenkomst met betrekking tot online diensten tussen NutriCount Online en Opdrachtgever.
1.7. Server: een door of ten behoeve van NutriCount Online beheerde computer en aanverwante hardware, met daarop programmatuur, de Applicatie en/of databasesoftware, die bereikbaar is vanaf het internet.

2. ALGEMEEN
2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NutriCount Online en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van NutriCount Online en Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van NutriCount Online prevaleren;
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing;

3. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN, DUUR EN BEËINDIGING
3.1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, en kunnen te allen tijde door NutriCount Online worden herroepen;
3.2. NutriCount Online behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.3. Overeenkomsten waarbij NutriCount Online partij is treden in werking op de datum zoals vermeld in de Overeenkomst, bij het ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van de Overeenkomst of, als dat eerder is, op de dag dat de Eindgebruiker voor het eerst gebruik maakt van de dienst;
3.4. De in de aanbieding/advertenties/website opgenomen modellen, afbeeldingen, voorbeelden of omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor NutriCount Online niet bindend;
3.5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale duur van één jaar. Binnen de eerste 10 dagen na inwerkingtreding kan de Opdrachtgever kosteloos opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk (per brief of per e-mail) te geschieden;
3.6. 1 maand voor einde contract ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor verlenging. Indien verlenging niet gewenst is dient Opdrachtgever binnen 10 dagen na ontvangst factuur de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
3.7. Elk der partijen is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Reeds betaalde (abonnements-)kosten worden niet vergoed.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. NutriCount Online zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal NutriCount Online aan Opdrachtgever één URL en/of inlogcode verstrekken om toegang te krijgen tot de Applicatie;
4.2. Indien en voor zover van toepassing zal NutriCount Online (tegen betaling) een nader te bepalen aantal gebruikersnamen met daaraan gekoppelde inlogcodes verstrekken, waarmee de Applicatie door de Eindgebruikers kan worden gebruikt;
4.3. NutriCount Online zal de Applicatie beheren;
4.4. Na betaling van het verschuldigde verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te bedienen. In geval van niet-tijdige betaling mag NutriCount Online dit gebruiksrecht direct beëindigen;
4.5. NutriCount Online staat niet in voor het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van Opdrachtgever en de Server.
4.6. NutriCount Online garandeert geen volledige beschikbaarheid van de Applicatie. NutriCount Online spant zich in voor een uptime van 99%. NutriCount Online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de Applicatie. NutriCount Online zal zich inspannen om storingen te verhelpen, tenzij het ontstaan van de storing aan Opdrachtgever is toe te rekenen. De op de Server opgeslagen informatie wordt dagelijks door NutriCount Online geback-upt.
4.7. De informatie met betrekking tot de maatregelen ter beveiliging van de op de Server opgeslagen informatie is voor Opdrachtgever beschikbaar. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of geregistreerd. Eindgebruikers worden geacht gebruik te maken van de beschikbare maatregelen ter beveiliging en opslag van informatie.
4.8. NutriCount Online heeft het recht de Applicatie van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. In dat kader heeft NutriCount Online het recht nieuwe versies van de Applicatie te installeren ter vervanging van de bestaande versie. NutriCount Online zal zich inspannen om eventuele fouten in de Applicatie op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal NutriCount Online Opdrachtgever daarvan, zo mogelijk vóór de wijziging, op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Applicatie zal (evt. in elektronische vorm) beschikbaar zijn. Eindgebruikers loggen altijd in op de meest recent beschikbaar gestelde versie van de Applicatie. Eindgebruiker staat er voor in te voldoen aan de minimale systeemvereisten voor gebruik van de Applicatie, zoals vermeld op de website van NutriCount Online.
4.9. NutriCount Online heeft het recht de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst. NutriCount Online zal, indien mogelijk, Opdrachtgever hier vooraf over informeren. NutriCount Online zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

5. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE DIENST
5.1. De Eindgebruikers bepalen welke gegevens met behulp van de Dienst worden verwerkt en/of opgeslagen. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie correct is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. NutriCount Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst verwerkte en/of opgeslagen informatie;
5.2. NutriCount Online is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of verwerkte gegevens. Door een Eindgebruiker foutief aangeleverde informatie kan door de Applicatie niet als zodanig herkend worden en kan dientengevolge onjuist worden verwerkt/opgeslagen.
5.3. NutriCount Online is niet aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van Opdrachtgever of Eindgebruikers.
5.4. Opdrachtgever is verplicht de door NutriCount Online verstrekte gebruikersnamen en inlogcodes geheim te houden en alleen voor interne doeleinden te gebruiken.
5.5. De Eindgebruikers zijn gehouden voorschriften en aanwijzingen van NutriCount Online met betrekking tot het gebruik van de Applicatie zorgvuldig op te volgen. Indien een zeker handelen van een Eindgebruiker aantoonbaar de goede werking van de Applicatie in gevaar brengt, dan is NutriCount Online gerechtigd deze Eindgebruiker de toegang tot de Applicatie te ontzeggen of onmogelijk te maken.

6. RISICO
6.1. Opdrachtgever draagt het risico van tijdens of als gevolg van het gebruik van de Dienst opgetreden verlies van gegevens, documenten, databestanden en/of (tussen-)resultaten.
6.2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in haar organisatie van de Applicatie, eventuele andere programmatuur en databestanden en van door NutriCount Online te verlenen diensten en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
6.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en adequate beschikbaarheid van (tele)communicatiefaciliteiten, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct beheer van NutriCount Online staan. NutriCount Online is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van NutriCount Online.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Applicatie berusten uitsluitend bij NutriCount Online en/of diens licentiegevers. Verlening van de Dienst houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel eigendomsrecht op de Applicatie. Opdrachtgever verkrijgt uit hoofde van de Overeenkomst slechts een niet-exclusief gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is aan derden.
7.2. De door Eindgebruikers in de Applicatie ingevoerde gegevens zijn eigendom van de Opdrachtgever.
7.3. Alle (rechten rustende op de) inrichtingen van de Applicatie zijn eigendom van NutriCount Online.

8. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY
8.1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van deze gegevens gebiedt.
8.2. Als Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt met gebruik van de Dienst staat Opdrachtgever in voor voldoening aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen die met deze verwerking samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart NutriCount Online voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in de Applicatie.

9. OPSCHORTING EN ONTBINDING
9.1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst en nadat zij schriftelijk, deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld voor nakoming.
9.2. NutriCount Online is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien NutriCount Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
9.3. Onverminderd art. 8.1 kan elk der partijen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang gedeeltelijk of geheel schriftelijk beëindigen indien:
- de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, of
- ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, of
- de onderneming van de wederpartij wordt ontbonden of beëindigd anders dan ten behoeve van een herstructurering of fusie van ondernemingen.
NutriCount Online is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van de Applicatie van rechtswege.
9.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- intellectuele eigendomsrechten (art. 7)
- geheimhouding en privacy (art.8)
- aansprakelijkheid (art. 11)•
10. OVERMACHT
10.1. Indien NutriCount Online als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan zijn zowel NutriCount Online als Opdrachtgever niet tot nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt.
10.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of licentiegevers van NutriCount Online en voorts iedere van de wil van NutriCount Online onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere stroomstoringen, netwerkstoringen, werkstakingen, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen, enz.
10.3. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval pro rata afgerekend.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. De totale aansprakelijkheid van NutriCount Online wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door Opdrachtgever tot maximaal het totaal van de daadwerkelijk door Opdrachtgever aan NutriCount Online betaalde bedragen.
11.2. NutriCount Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verminking of verlies van data.
11.3. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de geleden schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NutriCount Online.
11.4. De aansprakelijkheid van NutriCount Online wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever NutriCount Online onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, en NutriCount Online ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
11.5. Het recht op schadevergoeding ontstaat pas indien Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, althans binnen 10 werkdagen na constatering daarvan, schriftelijk bij NutriCount Online heeft gemeld. Indien dit niet geschiedt, vervalt ieder recht op schadevergoeding.

12. BETALING
12.1. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum;
12.2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
12.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd, zonder dat enige verdere aanmaning of ingebrekestelling daartoe nodig is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
12.4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.5. In geval van verzuim van Opdrachtgever is NutriCount Online gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

13. GESCHILLEN
Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en NutriCount Online zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van NutriCount Online worden voorgelegd.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

 
 
 

 

Voordat je bestelt, kun je hier eerst de algemene voorwaarden lezen die horen bij onze levering.

Contactgegevens:

De Meent 31,
3927 GL Renswoude

T 0318-574973

e-mail adres: info@nutricount.nl 

KVK nummer: 30258420

BTW nummer: NL800427105B01

 
 
 
 
 

 

Download hier de Algemene Voorwaarden online diensten Nutricount Online als PDF.